• Secretar

  NITA VASILE

   

  ATRIBUŢIILE SECRETARULUI CONFORM LEGII 215/2001 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

  ART. 117 Secretarul unitatii administrativ-teritoriale îndeplineste, în conditiile legii, urmatoarele atributii:

  a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotarârile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

  b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

  c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si între acestia si prefect;

  d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotarârilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotarârilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;

  e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), în conditiile Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

  f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, întocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotarârile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

  g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;

  h) alte atributii prevazute de lege sau însarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.